The 12 forms of Kasumi Shintō-ryū Kenjutsu[edit]

Longsword

 • 1. Ai suri (Sa)
 • 2. Ai suri (Yu)
 • 3. 
 • 4. Chi barai
 • 5. Sarin
 • 6. Uke nagashi
 • 7. Nitō ai - attacker uses both long and shortsword at the same time
 • 8. Suri komi

Shortsword

 • 9. Inchū
 • 10. Uke kaeshi
 • 11. Miuki dome
 • 12. Tsuki dashi